slika (35)

"Promijenite stvari koje mogu da se promjene, prihvatite one koje ne mogu i imajte mudrosti da pravite razliku."

testimonial

"Čovjek nije uznemiren zbog samih stvari nego zbog njegovog shvatanja istih."

Albert Ellis

slika (2)

"Postoji samo jedan put do sreće, a sastoji se u tome da prestanete da brinete o stvarima koje su izvan moći naše volje."


Bijes

Bijes je osjećanje koje doživljavamo kad procijenimo da se neko ponaša na način koji ugrožava neku našu vrijednost. Izljev bijesa je direktno usmjeren na osobu za koju mi procijenjujemo da nam je prijetanja i sa tim dolazi i do agresivnog ponašanja.

Kod ispoljavanja bijesa riječ je o veoma intenzivnom afektu, a svaki intezivni afekt ometa osobu u konstruktivnom riješavanju problema, razmišljanju i komunikaciji sa drugim ljudima Intenzivan bijes energetski crpi osobu i zatvara njegove/njene kapacitet za radost, ljubav i uživanje. Ispoljavanje bijesa i agresivnosti nije društveno prihvatljivo ponašanje, što nas dovodi i do interpersonalnih problema, a ne samo do ličnih problema (ima posledica i po druge ljude, a i po nas same).

Neke osobe koje sa bijesom imaju često problem kažu kako su bijes naslijedili od bližih članova porodice, kao i da im je to ”urođeno” , da je dio njihove ličnosti, te se zbog toga ne mogu naučiti kontrolisati u izljevima bijesa. Međutim, naučna istraživanja su pokazala da ispoljavanje bijesa nije nešto što je urođeno, nego nešto što je naučeno. Najčešće učenjem po modelu. Dakle,  upornim radom, uz stručnu pomoć, može se naučiti kako da bijes pretvorimo u konstruktivnu ljutnju.

 

Da li bijes automatski vodi agresivnom ponašanju?

NE. Bijes ne vodi nužno agresiji, efektivno upravljanje bijesom uključuje kontrolu eskalacije besa u agresiju, učenjem asertivnih veština, menjanjem samoodmažućih  uvijerenja i primenjivanjem različitih bihejvioralnih strategija.

 

Da li je “ventiliranje”bijesa poželjno?

NE. Cilj agresivnosti je dominacija, zaštrašivanje, povrijeđivanje drugih-doći do cilja po svaku cijenu.  Može se reći da agresivno ponašanje rađa još veću agresiju. Ljudi koji su skloni da se lako razbijesne imaju veoma nisku toleranciju na frustraciju , odnosno imaju uvjerenja da ne trebali biti izloženi neugodnostima, uznemiravanju i frustracijama. Jednostavno ne prihvataju da su neke stvari u životu van njihove kontrole i tai h činjenica razbijesni.

Ljudi mogu da nauče da konstruktivno izraze ljutnju i na taj način da sebi omoguće  svojevrsno riješenje problema kroz ublažavanje emocionalnog stanja, kao i fiziološke uznemirenosti.

 

PROKRASTINACIJA ili ODLAGANJE

Prokrastinacija znači odlaganje neke aktivnosti koju u tom trenutku procijenjujemo kao neugodnu ili neprijatnu do izvijesnog vremena u budućnosti. To je na izbjegavajuće ponašanje koje ima za posljedicu sabotiranje sopstvenih ciljeva ili riješavanje problema . U pozadini odlaganja nama neprijatnih obaveza jeste filozofija razmišljanja da je bolje kratkoročno  izbjeći, nego se sdugoročno suočiti sa neugodnošću I riješiti problem. Ljudi koji su skloni da često odlažu obaveze obično doživljavaju osjećanja krivice, samooptuživanja, anksioznost povodom odlaganja, pa čak su i često depresivni. Iza prokrastinacije često leži i strah od vlastitog neuspijeha, kao i strah od kritike, ali najčešće perfekcionističko razmišljanje. 

Facebook grupa

Online terapije

add_blue_white_194x52

Ko smo mi?

Psihološko savjetovalište "Ipostasis" formirano je sa ciljem pružanja stručne pomoći osobama sa različitim emocionalnim problemima.

Kroz učinkovito i dinamično psihološko savjetovanje, poštujući etičke norme, psihoterapeut sa klijentom postavlja jasne i realne ciljeve.

Primjenom terapijskih tehnika, prilagođenih sposobnostima, problemu i željama klijenta, podučava ga potrebnim vještinama, kako bi prihvatio i prevazišao emocionalne i praktične prepreka, koje ga sprečavaju da se ka željenim ciljevima kreće.

Novo u našem savjetovalištu

Vaš email:
Tema:
Vaše pitanje:
Koliko je 13 manje 5?
Imate pitanje?