slika (35)

"Promijenite stvari koje mogu da se promjene, prihvatite one koje ne mogu i imajte mudrosti da pravite razliku."

testimonial

"Čovjek nije uznemiren zbog samih stvari nego zbog njegovog shvatanja istih."

Albert Ellis

slika (2)

"Postoji samo jedan put do sreće, a sastoji se u tome da prestanete da brinete o stvarima koje su izvan moći naše volje."


Psihoterapija

Šta je psihoterapija?

Psihoterapija se definiše kao strukturisani proces u kome posebno osposobljeni stručnjak-psihoterapeut, pomaže osobi da dođe do željene promjene. Bilo da se ona svodi na riješavanje trenutnih ili tegoba koje traju duže vrijeme, bilo da je ona usmjerena na usavršavanje i unaprijeđenje sopstvenih potencijala, psihoterapija uvek podrazumijeva neki vid promjene.

Postoji više vrsta psihoterapije. Naši terapeuti edukovani su za REBT, kao i primjenu mnogih tehnika i metoda klasične KBT, kao i najnovijeg ,,trećeg talasa”-ACT. U izboru terapijskog pravca, kriterijumi kojima smo se rukovodili jesu: visoka efikasnost, trajnost efekata, a prije svega naučna zasnovanost tehnika i procedura.


REBT (Racionalno – emotivno bihejvioralna terapija)
REBT je strukturisan terapijski pristup, koji je baziran na dve biološke tendencije ljudi. Jedna je tendencija da se misli iracionalno i nefunkcionalno. Sklonost ovakvom načinu razmišljanja ima znatan uticaj na razvoj psihičkog poremećaja. Drugim riječima, čak i da je okruženje u kome odrastamo bilo idealno, većina nas bi povremeno osjećala različite emocionalne probleme usljed urođene sklonosti da se misli iracionalno, odmažuće. Ipak, ljudi imaju i drugu urođenu sklonost, koja je konstruktivna. Ona se ogleda u sposobnosti da mjenjaju način svog razmišljanja. Kada se on pokaže kao nefunkcionalan, imaju mogućnost izbora. Ova tendencija je ključna za svaku
promjenu jer obuhvata zapravo tri sposobnosti:

1. Sposobnost da uvidimo da su naše misli te koje dovode do naših emocionalnih problema.
2. Sposobnost da uvidimo da možemo promjeniti svoje misli.
3. Sposobnost da radimo aktivno i posvećeno na promjeni mišljenja, ako želimo mjenjati emocije i ponašanje.

Terapijski proces je baziran upravo na promjeni odmažuće životne filozofije, te podučavanju klijenata tehnikama kojima se to može postići.

ACT (Terapija prihvatanjem i posvećenim djelovanjem)
ACT terapija je bazirana na djelovanju u skladu sa sopstvenim vrijednostima. Kada otkrijete šta je ono što vas zaista vodi, što je u srži ciljeva koje sebi postavljate, ove bazične vrijednosti se koriste u svrhu usmjeravanja, motivacije i inspiracije za bihejvioralnu promjenu. ACT pomaže da budete u kontaktu sa svojim vrijednostima, da se posvetite djelovanju: postavite ciljeve i krećete se ka njima, prihvatajući ,,prepreke” koje se na tom putu nađu. ACT pomaže da živimo bogat, ispunjen i smislen život, uz prihvatanje teškoća koje su neizostavni dio takvog života. Ovo se postiže učenjem psiholoških vještina koje omogućavaju da se nosimo sa teškim mislima i osjećanjima na takav način da nas oni manje dotiču i povrijeđuju – tehnike pune svjesnosti (mindfulness skills).


Kome je namjenjena?

Psihoterapija i psihološko savjetovanje je namijenjeno svakom ko želi započeti jednostavne ali trajne promjene, kako u svom ličnom životu, tako i profesionalno. Nakon prevazilaženja ili prihvatanja emocionalnih smetnji, fokus je na učenju vještina neophodnih za efikasnije funkcionisanje u svakodnevnim odnosima i situacijama.

Psihoterapija je namijenjena svim uzrastima počev od veoma male djece do osoba u dubokojstarosti, kao i u okviru svih bitnih područja čovjekovog življenja (seksualnost, brak, posao…).
Psihoterapija i njeni terapijski potencijali opšte su prihvaćeni i van medicine u riješavanju svakodnevnih problema i poboljšanja kvaliteta življenja i dobro prilagođenih ljudi, pa je ona u društvenom smislu izborila posebno mesto, važnost, uticaj i značenja koja su uvažavana u svim razvijenim kulturama.


Efikasnost psihoterapije?

Tokom psihoterapije osoba uči i stiče znanja o sopstvenim stanjima, raspoloženjima, osjećanjima, mislima i ponašanjima. Koristeći saznanja dobijena tokom psihoterapije, osoba usvaja zdrave vještine prevladavanja problema i upravljanja stresom.

Terapeut pruža pomoć i podršku pri samostalnoj primijeni tehnika kako u toku seanse, tako i u realnom životu. Tokom terapijskog procesa, klijent se sve više usmjerava na samostalno funkcionisanje, što za cilj ima dugoročne promjene.

Psihoterapija dakle, može doprinijeti:

• Uspostavljanju nekih ranije postojećih (a sada narušenih) nivoa funkcionisanja
• Povećanju sopstvene moći i sposobnosti za promjenu
• Eliminisanju simptoma i psihičke patnje
• Rasterećenju od nepodnošljive napetosti i unutrašnjeg pritiska
• Boljem razumijevanju sopstvenog stanja i situacije u kojoj se nalazimo
• Prepoznavanju i mijenjanju ponašanja i misli koje negativno utiču na naš život
• Dubljem razumijevanju sopstvenih odnosa i iskustava
• Smanjenju konflikata i poboljšanju odnosa sa drugim osobama
• Pronalaženju boljih načina za prevladavanje i riješavanje problema
• Povećanju samopoštovanja
• Postavljanju realističnijih ciljeva
• Razvoju osjećaja kontrole
• Postizanju većeg zadovoljstva sopstvenim životom i sl.

Psihoterapija neće učiniti da neka neprijatna situacija nestane, ali će klijentu dati snagu da se na zdraviji način nosi sa njom i da osjeća veće zadovoljstvo sobom i sopstvenim životom. Treba ipak znati da terapija nije neki magični lijek, već proces koji pomaže da pronađete kapacitet za poboljšanje unutar sebe samih.

Kako da izvučemo maksimum iz sopstvene terapije?

 • Budite aktivni i shvatite terapiju kao saradnički odnos.
 • Terapija će dati rezultate samo ukoliko klijent i terapeut budu partneri koji aktivno i svako sa svoje strane, rade na ostvarivanju klijentovih terapijskih ciljeva.
 • Terapeut jeste stručnjak za terapiju, ali je klijent stručnjak za sopstveni život. Zato i klijent i terapeut treba da učestvuju u postavljanju ciljeva, procesu donošenja odluka i odabiru najboljih načina za njihovo ostvarenje.
 • Budite otvoreni i iskreni.
 • Psihoterapijski uspijeh u mnogome zavisi od klijentove spremnosti da sa terapeutom podijeli svoje misli, sjećanja i osjećanja, kao i od klijentove otvorenosti za nove načine mišljenja i ponašanja.
 • Ukoliko vam treba više vremena da razvijete povjerenje u terapeuta i otvorite se ili ne želite uopšte da govorite o nekim stvarima, u redu je (pa i poželjno) da to kažete terapeutu. Ukoliko iz bilo kog razloga smatrate da ne možete da imate povjerenja u svog terapeuta, onda je najbolje da potražite drugog.
 • Kvalitetan i otvoren odnos sa terapeutom najčešće je ključni faktor uspješnosti psihoterapije.
 • Držite se dogovorenog plana tretmana. Ukoliko niste raspoloženi ili nemate motivacije, može se desiti da poželite da propustite zakazanu seansu. Bilo bi poželjno da to ipak ne činite, jer to može omesti terapijski proces.
 • Trudite se da dolazite na sve zakazane seanse i otvoreno kažite šta je to o čemu želite da razgovarate.
 • Ukoliko imate neke dileme ili sumnju u vezi sa terapijom ili terapeutom, razgovarajte otvoreno sa terapeutom o tome. Takvi razgovori mogu biti veoma važni za dalji psihoterapijski odnos i proces.
 • Nemojte očekivati instant rezultate i da sve ide lijepo i lako. Mijenjanje ustaljenih načina mišljenja i ponašanja često zahtieva naporan rad, pa se ponekad napredak vidi tek nakon nekoliko seansi.
 • Otvaranje teških tema i emocija može biti bolno, pa se ponekad dešava da se osoba osieća gore tokom nekog (najčešće početnog) dijela psihoterapijskog procesa. Ovo ne samo da je očekivano već je na neki način i poželjno, jer se često mora proći kroz takvo stanje da bi se došlo do rasterećenja i željenog mira.
 • Ukoliko Vam ih psihoterapeut zada, radite „domaće zadatke“ između seansi. Obavljanje „domaćih zadataka“ može biti naporno i dosadno. Ipak, oni se daju s razlogom i predstavljaju važan dio terapijskog procesa. Većina teškoća zahtjeva da se njima bavimo duže od sat vremena nedeljno. Pored toga, neophodno je da ono što dobijemo na terapiji primijenimo u sopstvenom životu i situacijama koje se odigravaju van psihoterapeutove kancelarije.

Facebook grupa

Online terapije

add_blue_white_194x52

Ko smo mi?

Psihološko savjetovalište "Ipostasis" formirano je sa ciljem pružanja stručne pomoći osobama sa različitim emocionalnim problemima.

Kroz učinkovito i dinamično psihološko savjetovanje, poštujući etičke norme, psihoterapeut sa klijentom postavlja jasne i realne ciljeve.

Primjenom terapijskih tehnika, prilagođenih sposobnostima, problemu i željama klijenta, podučava ga potrebnim vještinama, kako bi prihvatio i prevazišao emocionalne i praktične prepreka, koje ga sprečavaju da se ka željenim ciljevima kreće.

Novo u našem savjetovalištu

Vaš email:
Tema:
Vaše pitanje:
Koliko je 13 manje 5?
Imate pitanje?